Donate

Raiffeisen Bank

SWIFT code: RZBRROBU

R010 RZBR 0000 0600 0073 9741    RON
RO15 RZBR 0000 0600 0347 1656   USD
RO70 RZBR 0000 0600 0347 1636   EUR

 

Transilvania Bank

SWIFT code: BTRLRO22

RO49BTRL00801205102609xx   RON
RO73BTRL00802205i02609xx    USD
RO24BTRL00804205i02609xx    EUR

-